Nissey Sangyo Co., Ltd.

Shinhama 33-10, Tsunomine-chou, Anan-shi, 774-0021, Tokushima
日本 日本

回收厂业务详情

接收废料:
废纸
再生产品:
再生纸浆
回收厂数量:
1
最后更新
2023年10月7日